با ما بپیوندید

تمام کارمندان خارجی موسسه تحت قانون فرانسه فعالیت مینمایند
(ما کدام داوطلب را استخدام نمی نمائیم)
Paysages du Yakawlang

پروژه های انکشافی :

 

موسسه مدیرا بمنظور پیشبرد بهتر پروژه های مختلف انکشافی به دنبال اشخاص مسلکی در بخشهای ذیل میباشد: توسعه روستا ها، زراعت، جنگلداری، انجنیری، ساینس و تکنالوژی، و اقتصاد اجتماعی.

برای استخدام کارمندان در بخشهای فوق در کشور های جنوبی به حد اقل 2 سال تجربه کاری نیاز است. مدت زمان قرارداد تقریبا یک سال میباشد که اغلب تجدید پذیر است ( نیاز است تا کارمند حد اقل دو سال با موسسه مدیرا تعهد کاری داشته باشد).

Distribution de nourriture à Jalalabad

پروژه های اضطراری:

موسسه مدیرا همچنان برنامه های اضطراری را بر اساس "غدا یا پول نقد در بدل کار" که شامل فعالیت های چون احیای مجدد و اعمار سرک ها، اعمار پل ها، پاک کاری سرک های از وجود برف و غیره میباشد.

موسسه مدیرا برای سرپرستی این پروژه ها اشخاص با تجربه و مدیران پروژه ها را که داری تجربه کاری باشند، استخدام مینماید(مدیریت تیم های بزرگ که در چندین ساحه کاری توظیف شده اند، تجارب و توانائی های خود را با یکدیگر شریک ساخته تا در شرایط جداگانه فعالیت های خویش را به پیش ببرند).

مدت زمان ماموریت ها متفاوت اند که از 4 ماه الی 6 ماه میباشد.

اگر شما علاقه مند به اجرای ماموریت ها در رشته های که موسسه مدیرا به دنبال آن است، هستید، شما میتوانید از طریق تلیفون ویا ایمیل با ما به تماس شده و درخواستی جدید تان را با محل سکونت تان به ما ارسال نمائید.

"

مدت زمان ماموریت ها متفاوت اند که از 4 ماه الی 6 ماه میباشد.

اگر شما علاقه مند به اجرای ماموریت ها در رشته های که موسسه مدیرا به دنبال آن است، هستید، شما میتوانید از طریق تلیفون ویا ایمیل با ما به تماس شده و درخواستی جدید تان را با محل سکونت تان به ما ارسال نمائید.

."