عضویت در خبر نامه موسسه مدیرا

اخبار، گواهی نامه ها از ساحه، رویداد ها
11406748_879669272104697_3691040914361104545_o

شما میتوانید هر سه ماه بعد راجع به فعالیت های موسسه مدیرا در ساحه مستقیماً ازطریق صنوق پُستی تان آگاهی دریافت نمائید.

مطابق به ماده (39) تاریخی (06 جنوری 1988) حفاظت از اطلاعات، شما حق دسترسی، تغییر، اصلاح ویا حذف اطلاعات مربوط به خود را دارید. شما همچنان میتوانید آنرا تغییر و یا به شخص سوم انتقال دهید.