فعالیت ها

پروژه ها و دادخواهی های که توسط موسسه مدیرا اجرا میشود.

پروژه ها:

پروژه ها:
موسسه مدیرا با حضور طولانی مدت اش در افغانستان و داشتن ریشه های قوی در ساحات مورد هدف، از آگاهی عمیق نسبت به این کشور و مردم آن برخوردار میباشد.

Projets

دادخواهی

برای دفاع و حفاظت بهتر از منافع ملی مردم افغانستان، موسسه مدیرا فعالیت های داد خواهی را بمظور حساس بودن تصمیم گیرنده های سیاسی راجع به موضوعات فوق الذکر، انجام میدهد.

Plaidoyer