مشارکت:

موسسه مدیرا در همکاری و مساعدت با چندین شرکا با گونه های مختلف کار مینماید.

Entreprises

 

شرکای تخنیکی: موسسات غیر دولتی (انجوها)

Youth Bank International

Solidarites International

SHUHADA

SHPOUL (Sound Humanitarian , Participatory and Organizational Uplift)

SEO (Society Empowerment Organisation)

Relief International

PRB (Partners and Revitalization in Building)

ICARDA (Centre international de recherche agricole dans les zones arides)

HALO Trust

GERES logo
GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement Et Solidarites)

DCA (Dutch Commitee for Afghanistan)

Club France Afghanistan

CEREDAF (Centre d'Etudes et de Recherche Documentaire sur l'Afghanistan)

APPRO (Afghanistan Public Policy Research Organisation)

BORDA (Overseas Research & Development Association)

AOAD (Accessibility Organisation for Afghan Disable)

ANNGO (Afghan National-Nursery-Growers-Association)

ANHDO (Afghanistan National-Horticulture-Development Organisation)

AFRANE (Amitié Franco Afghane) logo
AFRANE (Amitié Franco Afghane)

Privés

Johnson-Stiftung-Foundation logo
Johnson Stiftung Foundation

Publics

اشتراک داشتن در صفحه خبر نامه ما:

در هر سه ماه، راجع به ماموریت های ما در ساحه مستقیماً از صندوق پستی تان آگاهی دریافت نمائید.