تبدیل شدن به یک عضو:

با تبدیل شدن به یک عضو موسسه مدیرا، پروژه های توسعه ای روستائی افغانستان را حمایت نمائید.

چرا باید با ما بپیوندید؟

اعضای موسسه مدیرا نظریات و دیدگاه های شان را شریک میسازند. آنها از ماموریت های این موسسه حمایت نموده و میتوانند در زنده گی اجتماعی شرکت کنند و از فعالیت های موسسه مدیرا در جهت سهم گیری در حفظ و نگهداری اقتصاد روستائی افغانستان سهم گیرند.

photo de Marché-d'animaux-dans-le-Yakawlang.jpg

عضو بودن به چه معناست؟

  • حمایت از برنامه های مختلط توسعه ای موسسه مدیرا در افغانستان با رعایت رویکرد های مشارکتی و اجتماعی.
  • دریافت آگاهی بیشتر راجع به فعالیت های موسسه مدیرا با بدست آوردن اطلاعات بشکل منظم راجع به فعالیت های موسسه و محتوای جلسات هئیت مدیره.
  • توانائی حضور در جلسات عمومی در هر سال یکبار و مشخص نمودن رهنمود های موسسه، همچنان تائید گزارشات معنوی و مالی و انتخاب رئیس و اعضای هیئت مدیره.
  • شرکت در رویداد ها توسط موسسه مدیرا سازماندهی میشود.
  • دسترسی به مناطق عضو و اسناد مشخص که آنجا موجود میباشد.
  • تجارب و نظریات تان را با موسسه مدیرا شریک ساخته و زنده گی این موسسه را با تجارب تان غنی سازید.

چگونه با این موسسه عضو شویم؟

 

چگونه با این موسسه عضو شویم؟

برای به دست آوردن عضویت موسسه مدیرا فورم عضویت را که قابل داونلود میباشد خانه پوری نموده و آنرا با پرداخت به آدرس ذیل ارسال نمائید.

 

موسسه مدیرا

.

MADERA
3 rue Roubo
75011 PARIS