تیم ما

تیم های ما

در فرانسه

در افغانستان:

بخش لوژستیک

بخش مشارکت و همکاری تامین مالی

بخش نظارت و ارزیابی