در فرانسه

هیئت مدیره

Regis-Koetschet-Chairman

رئیس: ریجیس کوچت

Régis Koetschet

هیئت مدیره دیدگاه ها، ماموریت ها و ارزش های موسسه مدیرا و همچنان رهنمود های استراتیژیک را تائید و نافذ مینمایند. اعضای هیئت مذکور بشکل عمومی در هر چهار ماه یکبار و بطور خاص در دفتر خود هیئت مدیره در هر سال پنج بار جلسات خویش را دایر مینمایند.

نماینده عمومی: سیلین وایمن

Celine-Weymann

نماینده عمومی: سیلین وایمن

Céline Weymann

نقش اساسی این خانم تطبیق بهتر تصامیم که از طرف اعضای هیئت مدیره اتخاذ شده است، میباشد. وی نقطه اتصال میان اعضای بورد و تیم ساحوی میباشد. او همچنان روابط رسمی موسسه مدیرا را با نهاد ها و شرکای دیگر (موسسات، تمویل کننده گان، شبکه) در فرانسه و اروپا برپا نگه میدارد.

در افغانستان:

رئیس میهنی : تیری دیوید

Thierry-DAVID

رئیس میهنی : تیری دیوید

Thierry David

نقش اساسی تیری دیوید اجرای بهتر پروژه ها در ساحه و نظارت و کنترول بخش های مختلف (مانند: لوژستیک، مالی، نظارت و ارزیابی و منابع بشری) میباشد. او همچنان از تطبیق بهتر پلان کاری پروژه ها تضمین مینماید. در عین حال تیری دیوید نماینده رسمی موسسه مدیرا در افغانستان بوده و مسئولیت امنیتی کارمندان را به عهده دارد.

بخش عملیاتی

Ahmad-Fahim-Rahimi

بخش عملیاتی

Fahim Rahimi

آمر عملیاتی: فهیم رحیمی

فهیم رحیمی در همکاری نزدیک با هماهنگ کننده گان ولایتی و مدیران پروژه مسئولیت تطبیق پروژه های را که توسط موسسه مدیرا در ساحه توسعه میابد، به عهده دارد. او همچنان روابط موسسه مدیرا را با نهاد های دولتی افغانستان (وزارت خانه ها، مقامات محلی) مستحکم نگه میدارد.

بخش لوژستیک

Feroz

آمر لوژستیک: فیروز ویاړ

Feroz Wiar

فیروز ویاړ مسئولیت تمام فعالیت های لوژستیکی (حمل و نقل، ساختمانها، موادات، اکمالات و غیره..) را به عهد دارد. در ضمن وی هماهنگ کننده بخش امنیتی نیز میباشد.

بخش مشارکت و همکاری تامین مالی

florence-carrot

مدیر اعانه (گرانت) فلورنس کروت

Florence Carrot

فلورنس مسئول جمع آوری پول، نظارت و ایجاد روابط با نهاد های افغانی و تمویل کننده گان میباشد. وی همچنان در بخش ایجاد ارتباطات دخیل میباشد.

بخش نظارت و ارزیابی

Photo-Sonya-Hahm

مسئول بخش نظارت و ارزیابی: بیتریس بارکو

Béatrice Barco Sonya Hahm

بخش نظارت و ارزیابی تاثیرات پروژه را تجزیه و تحلیل نموده و مطالعات امکان پذیر برای پروژه های جدید را آماده میسازد، و نیز تجربیات سرمایه گذاری را تضمین میکند. مسئول بخش نظارت و ارزیابی دیتابیس پروژه ها و زمینه سرمایه گذاری را در هماهنگی با تیم های ولایات دنبال میکند.

بخش منابع بشری

Aasia-Khorami

مسئول بخش منابع بشری: آسیه خورمی

Aasia Khorami

آسیه خورمی مسئول مدیریت روزانه منابع بشری، استخدام، آموزش و جمع آوری درخواستی های افغان ها میباشد. او همچنان مسئولیت تطبیق پروسیجر های داخلی منابع بشری را به عهده دارد.

بخش اداری و مالی

Mohammad-Ehsan

معاون بخش اداری و مالی: محمد احسان

Mohammad Ehssan

محمد احسان مسئولیت مدیریت بهتر مالی پروژه های موسسه مدیرا را در افغانستان به عهده دارد.

بخش اداری و مالی

Ahmad-Suhail

مسئول بخش محاسبه: احمد سهیل

Ahmad Suhail

احمد سهیل مسئولیت نظارت از مصارف بودیجه را به عهده داشته و روند بستن حسابات سالانه را آماده میسازد.