زنده گی اجتماعی

موسسه مدیرا از همان ابتدا نماینده گان کشور های مختلف اروپائی را که با هم بشکل منظم در دفتر مرکزی مدیرا در پاریس دیدار مینمایند، گرد هم آورده است. جلسه عمومی ( سالانه)، هیئت مدیره (3 تا 4 جلسه در هر سال) میز گرد (تقریباً 8 جلسه).

تبادل و انعکاس افکار

در جریان جلسات مجمع عمومی هیئت مدیره  و اعضای انجمن با هم کار نموده و تجارب شان را با یکدیگر شریک میسازند تا اولویت های اساسی را جهت تطبیق در ساحات شناسائی نمایند:

  • حمایت از توسعه ساحات محلی، تنظیم قریه جات و کشانیدن جوامع به سوی خود کفائی.
  • دادن اولویت به آنعده فعالیت های مشارکتی که در آن مردم جوامع منحیث شرکای پروژه ها نقش ایفا نموده و در اجرای فعالیت ها دخالت دارند. فعالیت های مذکور باید مختلط بوده و نیازمندی های مردم را در سطوح مختلف زنده گی (غذا، صحت، تعلیم تربیه، و غیره)مرفوع سازد.
  • ترجیح دادن به توسعه اقتصاد خانه های مردم افغانستان.
Elevage à Behsud
Formation fabrication de serre dans le Laghman

فعالیت های بلند بردن آگاهی به سطح اروپا

تبادل معلومات و انعکاس استراتیژی های داد خواهی با عناصر مختلف که در افغانستان کار میکند، البته با ایجاد ارتباط با شبکه های همبستگی اروپائی.

 

چندین جلسات به ابتکار و اشتراک اعضای موسسه مدیرا انجام شده است تا توجه مخاطبان را به وضعیت افغانستان معطوف نمایند (از طریق مکاتب، کنفرانس ها، و سائر مکان های عامه)

 

اعضای این موسسه در سازماندهی فرصت ها برای جلب حمایت به مردم افغانستان به ولایات و شهر پاریس میروند.

Field support missions

در هر سال ماموریت های منظم اعضای بورد بشکل داوطلبانه در مناطق مختلف افغانستان جائیکه موسسه مدیرا برنامه های خویش را به پیش میبرد، انجام میشود.