پروژه وابسته

ماموریت کمک اقتصادی انکشاف دهات افغانستان (MADERA) منحیث یک انجمن تحت قانون فرانسه در سال 1988 ایجاد گردیده است. مدیرا به عنوان یک موسسه همبستگی بین المللی و یک انجمن فرانسوی (ماده: 1901) فعالیت های عام المنفعه را شناسائی نموده است.
Afghanistan

پروژه مشارکتی

دیدگاه
موسسه مدیرا از ایجاد صلح حمایت نموده و به دنبال توسعه اقتصادی پایدار، مبارزه با نا برابری و تلاش برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک در افغانستان بر اساس تحمل و احترام به حقوق بشر میباشد.

ماموریت

موسسه مدیرا در جهت احیای مجدد و توسعه اقتصادی جوامع روستائی در افغانستان کار و فعالیت مینماید. این موسسه یکجا با جوامع روستائی پروژه های را که مطابق نیازمندی های اساسی جامعه بخصوص فقرا میباشد، تطبیق مینماید.
فعالیت های اساسی موسسه مدیرا قرار ذیل است:
" حفظ و توسعه پایدار معیشت
" حفظ و توسعه پایدار اقتصاد محلی
" توسعه زراعتی و روستا ها که تنوع نیازمندی ها (ضروری، اجتماعی، اقتصادی و یا حکومتی) را در ساحات مورد هدف (قریه جات، دره ها) مختلط میسازد.
" تقویت ظرفیت فعالان جامعه مدنی افغان: این فعالان را میتوان از طریق انتقال مسئولیت ها، شریک ساختن شیوه های بهتر، و تقویت انعطاف پذیری جامعه در شرایط بحران و پس از بهران، حمایت نمود.

ارزش ها

" موسسه مدیرا فعالیت های خویش را با بی طرفی سیاسی، بدون تبعیض جنسیتی، مذهبی یا قومی و با توجه به محیط زیست، به پیش میبرد. این موسسه مهارت های تخنیکی خویش را با رعایت اخلاق انسانی در خدمت مردم قرار میدهد.

" موسسه مدیرا از ابتکارات جامعه یا جامعه مدنی که به فعالان محلی اجازه میدهد تا فعالیت های انکشافی خویش را در مناطق خودشان با افزایش استقلالیت بیشتر انجام دهند، حمایت مینماید. نقش این موسسه حمایت و رهنمائی جوامع است نه تحمیل کدام فعالیت انکشافی خارجی. موسسه مدیرا فعالیت های خویش را به گونه طبعی با مقامات عامه و سائر فعالان انکشافی دیگر هماهنگ میسازد.

" موسسه مدیرا رویکرد های مشارکتی را ترویج نموده و آرزو دارد تا (همرا با شرکای دیگر) فعالیت های خویش را بسوی پروژه های انکشافی پایدار به پیش ببرد.

" موسسه مدیرا روی فعالیت های توسعه ای پایدار از طریق توزیع افزار و لوزام برای جوامع کار مینماید تا آنها بتوانند فعالیت های مذکور را به تنهائی خود مدیریت نمایند. این خود ادعای جوامع روستائی را در جهت ملکیت پروژه های توسعه ای واضع میسازد. همچنان تقویت ظرفیت های تخنیکی در جهت استقلایت فعالیت ها و انحلال موسسه مدیرا از هر پروژه از طریق تسلیم دهی آن به مردمان محل، ضروری پنداشته میشود.

" به منظور عملی سازی موارد فوق الذکر، موسسه مدیرا دارای تعهد طولانی مدت نسبت به مردم جوامع روستائی میباشد.

Nangarhar

یک چند تعریف:


بعضی از مفاهیم که به طور گسترده در زمینه کمک های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند می توان به روش های مختلفی قابل فهم باشند. تعاریف پیشنهاد شده معانی این واژه ها را در محتوای فعالیت های موسسه مدیرا واضع میسازد.

روش / فرآیند
بر اساس یک موضوع پیشنهاد شده (بطور مثال مشارکت جوامع)، فعالیت های این موسسه را میتوان با مفهوم رویکرد نظری مرتبط نمود، در حالیکه، این پروسه به روش شناسی عملی اشاره مینماید.
در این مثال، رویکرد مشارکتی تمایل ما را نسبت به مشارکت جوامع مشخص میسازد. روند مشارکتی، روش و اقداماتی را برای تامین مشارکت جوامع ارائه می نماید.

رویکرد جامعه
نهاد های دولتی و غیر دولتی پروژه های توسعه ای را پیشنهاد مینماید و چندین نگرش و تکنیک ها را به منظور تشویق جامعه برای به عهده گرفتن پروژه های توسعه ای، برای آنها ارائه مینماید.

رویکرد های زنجیره ئی

ایجاد رویکرد زنجیره ای به هدف فراهم سازی فضای مشابه محصولات( زراعتی، مالداری و غیره) در تمام مراحل: از تولید شروع الی تجارتی سازی محصولات بشمول انتقال و تعیین ارزش آن.
رویکرد زنجیره ای عوامل اقتصادی را که تاثیر مستقیم روی ساختار که در آن جامعه شکل میگیرد، بیسج میسازد.

تقویت ظرفیت های محلی
ارتقای ظرفیت های محلی به هدف بهبود مهارت های فردی، عملکرد های سازمانی و مکانیزم های محیطی.
افزارهای که از تقویت مواورد فوق حمایت میکنند عبارت اند از: آموزش (ابتدائی یا حرفه ای)، انتقال صلاحیت ها، فعالیت های مشارکتی، تقسیم آگاهی ها، تبادل شیوه ها و تجارب خوب، میباشد.

فعالیت های انکشافی مشارکتی مختلط

فعالیت های توسعه ای عبارت اند از حرکت متداوم که در آن مردم جوامع (که مرتبط به یک فلمرو بوده و دارای فرهنگ یکسان هستند) به شکل دسته جمعی پروژه های انکشافی را به هدف رسیدن به یک زنده گی مرفع برای هر زن و مرد میباشد.
این پروژه ها ممکن است توسط برنامه های که بنام طرح توسعه ای نامیده میشوند، تقویت میگردد، که اغلب عنوان بخش سکتوری از مبدای خارجی تعریف میگردد.
تطبیق پروژه های انکشافی توسط مردم محل به معنی فعالیت های مختلط میباشد: یعنی این فعالیت ها شیوه تعاملی تمام جنبه های زنده گی جمعی (زیر ساخت ها، تعلیم تربیه، فرهنگ، صحت، معصولات و غیره) را دربر میگیرد، حتی اگر راحتر باشد، در یک یا چند مراحل دیگر نظریات راجع به فعالیتهای اولویتی بشکل دسته جمعی ارائه گردد. این شیوه فعالیت های انکشافی مختلط تنها بشکل مشارکتی با عاملین خارجی که تصامیم تطبیق کننده گان محلی را رعایت کنند، ممکن میباشد. عاملین مذکور مردم جوامع را در اجرای نظارت و ارزیابی در تمام مراحل پی در پی برای تحقق پروژه مذکور کمک میکند.

توسعه پایدار:

توسعه پایدار عبارت از توسعه میباشد که (از ارزیابی نیازمندی ها گرفته الی آماده سازی و از تطبیق الی ارزیابی پروژه) تمام مراحل پایداری پروژه را در بر میگیرد.
برای رسیدن به هدف مذکور، چندین مراحل ذیل باید در نظر گرفته شود:
" نیازمندی های فعلی و آینده
" اقتصاد پایدار که هدف آن استثمار منابع (بشری، مالی، محیطی) نباشد
" تجدید منابع که قبلا مورد استفاده قرار گرفته است.
" پیش بینی تاثیرات پروژه
" سیستم خود مختاری انکشافی (اقتصادی، بشری، محیطی، مالی)
" انتقال تاثیرات محیطی به نسل آینده (در معنی بزرگتر: بشری، اجتماعی، محیطی، اقتصادی) بشکل غنی شده.
توسعه پایدار عبارت از توسعه است که نیازمندی های فعلی جامعه را بدون اینکه ظرفیت های نسل های آینده را مورد مصالحه قرار دهد، پاسخگو میباشد.

محیط زیست زراعتی

محیط زیست زراعتی یک جاگزین خوب برای توسعه پایدار و یکی از مراحل محیط زیست میباشد که مشخصاً روی تعامل بین انسان و محیط زیست شان تاکید میکند. و هدف از آن به حد اقل رسانیدن اثرات منفی برخی از فعالیت های انسانی میباشد. به این مقصد که از محیط زیست محافظت نموده و به احیای مجدد پایدار منابع طبعی که برای تولید بیشتر (آب، خاک، و تنوع محیط زیستی ) ضروری پنداشته شده و همچنین صرفه جوئی در منابع غیر قابل تجدید، زمینه را مساعد میسازد. کاهش استفاده از محصولات کیمیاوی( تا زمانیکه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد) به کشاورزی بیولوژیکی کمک نموده و به بهبود صحت دهاقین و مصرف کننده مفید واقع میگردد. شیوه های محیط زیست زراعتی شامل واکنش های فنی که برپایه حاصلخیزی، کاهش فشار بالای محیط زیست، و مدیریت پایدار منابع طبعی، میباشد. بطور کلی این مسئله تعادل بین انسانها، فعالیت های زراعتی شان و طبیعت را مطرح میکند.
محیط زیست زراعتی عبارت از زراعت پایدار میباشد که محیط زیست و اقتصاد جوامع را مورد حمایت قرار داده و همچنان به شکل از اشکال فعالیت های انکشافی بشری مرتبط به مصئونیت غذائی و صحت مردم جوامع را اجرا مینماید.
محیط زیست زراعتی یک پاسخ موثر برای تامین مصئونیت غذائی، حفظ سیستم های کشاورزی و توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشد.