گزارشات:

موسسه مدیرا هر سال گزارشات ذیل را تهیه و ترتیب مینماید:
AFG_2017-11-15_0074

گزارش فعالیت ها:

این گزارش راجع به تمام فعالیت های که توسط موسسه مدیرا در جریان سال اجرا گردیده است، وضاحت میدهد. بطور مشخص، پروژه های مختلف که فعالیتهای دادخواهی و واقعات که در قالب دید گاه سرتاسری این موسسه قرار گرفته است، بررسی مینماید.

AFG_2017-11-07_246

گزارش روحیه دهی:

این گزارش توسط رئیس جمهور در مجموعه عمومی سالانه ارائه میگردد و جنبه های کلیدی فعالیت های موسسه را در طول سال مورد توجه قرار میدهد. گزارش مذکور توسط اعضای بورد تائید میگردد.

AFG_2017-10-27_0442

گزارش مدیریتی:

نشان دهنده مساعدت های بدست آمده از منابع مختلف و تخصیص آنها بر اساس مناطق جغرافیائی، ساحه فعالیتها و حمایت کننده گان، میباشد. این گزارش توسط اعضای مجموعه عمومی سالانه تائید میگردد.