دستورالعمل های استراتیژیک

موسسه مدیرا مصمم است تا در دوره 2014 الی 2017 ساحات استراتیژیک ذیل را بهبود بخشد

محور 1:

بهبود و تکامل شیوه های حرفه ای و کمک های توسعه ای.

بهبود فعالیت های مشارکتی در همکاری با تمام شرکا

یکی از نقاط قوت موسسه مدیرا داشتن روابط دراز مدت و ایجاد اعتماد با شرکایش بخصوص با آنعده جوامع که این موسسه با آنها کار میکند، میباشد. و تلاش ها جهت حفظ و توسعه این همکاری ها ادامه دارد.

بهبود مدیریت معلومات راجع به ساحات مورد هدف و پروژه ها

توسعه پروژه های با کیفیت نیاز به داشتن آگاهی بهتر و منظم راجع به ساحات مورد هدف دارد. مجموعه این معلومات باید بشکل مشارکتی صورت گرفته و جوامع مربوطه دخیل گردد. این کار همچنان نیاز به انعکاس متداوم فعالیت های که قبلا در ساحه انجام شده است، دارد و باید با استفاده از یک سیستم قوی نظارت و ارزیابی، اجرا گردد.

ارتقای فعالیت های توسعه ای مختلط از طریق پروژه های با کیفیت

موسسه مدیرا متعهد به اجرای پروژه های توسعه ای مختلط پیرامون یک بخش، یک صنعت و یا یک قلمرو میباشد. این پروژه ها باید ابعاد متقابل توسعه ای (حفاظت از منابع محیطی، ابعاد جنسیتی) را در نظر گیرد.

حفظ و توسعه مهارت های فنی موسسه مدیرا

موسسه مدیرا در گام نخست مدیران پروژه را که دارای مهارت های فنی هستند استخدام مینماید. مسئولیت های این مدیران شامل ارتقای ظرفیت تیم های افغانی بوده  و همچنان روی فعالیت های مشارکتی و انکشاف جوامع تمرکز مینماید.

Visuel-1_AFG_2017-11-14_0313
Chalas workers training

محور 2:

تقویت ظرفیت های عملی

بهبود مدیریت منابع بشری

اقدامات لازم جهت بهبود بخش منابع بشری بخصوص در زمینه انسجام منابع ادامه دارد، این اقدامات شامل مرور بر شیوه معاشات، بهبود آموزش های طولانی مدت و نصب نرم افزار مدیریت منابع بشری میباشد.

Ease and regulate the internal communication of the organisation
United teams through regular exchange with each other and MADERA's Board of Directors are an essential component of the interventions' quality. These exchanges exist, but can be strengthened.

تقویت دیدگاه موسسه مدیرا با شرکا این موسسه و مردم اعوام

موسسه مدیرا یکی از عاملین معروف در خصوص کمک های انکشافی در افغانستان میباشد. و با وجود، بحث های متعدد با شرکایش، این موسسه قصد دارد تا فعالیت های خویش را بیشتر قابل مشاهده سازد.

بهبود متداوم پروسیجر های داخلی موسسه مدیرا با توجه به یک سیستم با کیفیت.

موسسه مدیرا دارای پروسیجرهای واضع در خصوص مدیریت مالی، مدیریت منابع بشری، و تدارکات میباشد. در عین حال، پروسیجر های مذکور بشکل منظم تکمیل و به روز رسانی(آپدیت) میشوند.